1. X   XXpXX
pXXXX  XXXXp

2. X   XXpXX
pXXXX  XXXXp

3. X   XXpXX
pXXXX  XXXXp