The text is arranged in pairs of three-letter 'words'. Test passes if the words in each pair match
If you are missing a font glyph for a character, ignore that pair, but report which characters were ignored.

ƀƀƀ Ƀƀƀ ƃƃƃ Ƃƃƃ ƅƅƅ Ƅƅƅ ƈƈƈ Ƈƈƈ ƌƌƌ Ƌƌƌ ƒƒƒ Ƒƒƒ ƕƕƕ Ƕƕƕ ƙƙƙ Ƙƙƙ ƚƚƚ Ƚƚƚ ƞƞƞ Ƞƞƞ ơơơ Ơơơ ƣƣƣ Ƣƣƣ ƥƥƥ Ƥƥƥ ƨƨƨ Ƨƨƨ ƭƭƭ Ƭƭƭ ưưư Ưưư ƴƴƴ Ƴƴƴ ƶƶƶ Ƶƶƶ ƹƹƹ Ƹƹƹ ƽƽƽ Ƽƽƽ ƿƿƿ Ƿƿƿ DŽdždž Dždždž dždždž Dždždž LJljlj Ljljlj ljljlj Ljljlj NJnjnj Njnjnj njnjnj Njnjnj ǎǎǎ Ǎǎǎ ǐǐǐ Ǐǐǐ ǒǒǒ Ǒǒǒ ǔǔǔ Ǔǔǔ ǖǖǖ Ǖǖǖ ǘǘǘ Ǘǘǘ ǚǚǚ Ǚǚǚ ǜǜǜ Ǜǜǜ ǝǝǝ Ǝǝǝ ǟǟǟ Ǟǟǟ ǡǡǡ Ǡǡǡ ǣǣǣ Ǣǣǣ ǥǥǥ Ǥǥǥ ǧǧǧ Ǧǧǧ ǩǩǩ Ǩǩǩ ǫǫǫ Ǫǫǫ ǭǭǭ Ǭǭǭ ǯǯǯ Ǯǯǯ DZdzdz Dzdzdz dzdzdz Dzdzdz ǵǵǵ Ǵǵǵ ǹǹǹ Ǹǹǹ ǻǻǻ Ǻǻǻ ǽǽǽ Ǽǽǽ ǿǿǿ Ǿǿǿ ȁȁȁ Ȁȁȁ ȃȃȃ Ȃȃȃ ȅȅȅ Ȅȅȅ ȇȇȇ Ȇȇȇ ȉȉȉ Ȉȉȉ ȋȋȋ Ȋȋȋ ȍȍȍ Ȍȍȍ ȏȏȏ Ȏȏȏ ȑȑȑ Ȑȑȑ ȓȓȓ Ȓȓȓ ȕȕȕ Ȕȕȕ ȗȗȗ Ȗȗȗ șșș Șșș țțț Țțț ȝȝȝ Ȝȝȝ ȟȟȟ Ȟȟȟ ȣȣȣ Ȣȣȣ ȥȥȥ Ȥȥȥ ȧȧȧ Ȧȧȧ ȩȩȩ Ȩȩȩ ȫȫȫ Ȫȫȫ ȭȭȭ Ȭȭȭ ȯȯȯ Ȯȯȯ ȱȱȱ Ȱȱȱ ȳȳȳ Ȳȳȳ ȼȼȼ Ȼȼȼ ȿȿȿ Ȿȿȿ ɀɀɀ Ɀɀɀ ɂɂɂ Ɂɂɂ ɇɇɇ Ɇɇɇ ɉɉɉ Ɉɉɉ ɋɋɋ Ɋɋɋ ɍɍɍ Ɍɍɍ ɏɏɏ Ɏɏɏ